Praca nad projektem ustawy o dystrybucji ubezpieczeń - seminarium

Uprzejmie informujemy, że w parlamencie rozpoczęły się prace nad rządowym projektem Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. W dniu 12.10.2017 odbędzie się pierwsze merytoryczne posiedzenie Podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych Sejmu. Od początku procesu legislacyjnego Stowarzyszenie bierze czynny udział w pracach nad ustawą. Również na etapie prac parlamentarnych zamierzamy przedstawiać postulaty środowiska brokerskiego. W załączeniu przekazujemy pismo złożone w dniu dzisiejszym do p. Jana Szewczaka przewodniczącego Podkomisji.

 

W dniu 10 października 2017 r. Katedra Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie  oraz Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych  zorganizowały seminarium nt.: Przyszłość nowych zasad dystrybucji na rynku ubezpieczeniowym.

Jego celem było podsumowanie prac legislacyjnych dotyczących dystrybucji ubezpieczeń w Polsce.

Seminarium było kolejnym z organizowanych lub współorganizowanych przez Stowarzyszenie spotkań konsultacyjnych, których celem jest wypracowanie naszego stanowiska do projektowanych zmian legislacyjnych. Z inicjatywy Stowarzyszenia powstał również projekt ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym zawierający wizję rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego po implementacji dyrektywy IDD.

Dyskusja dotyczyła pięciu obszarów:

  • pojęcie najlepszego interesu klienta w działalności ubezpieczycieli i pośredników ubezpieczeniowych;
  • doradztwo/analiza potrzeb/rekomendacja – wzajemne zależności i sposób wykonywania obowiązków;
  • nowe obowiązki informacyjne ubezpieczycieli i pośredników (m.in. karta produktu)
  • zarządzanie konfliktem interesów w działalności dystrybutorów ubezpieczeniowych
  • zarządzanie produktem ubezpieczeniowym – nowa jakość w działalności pośredników.

Uczestnicy seminarium generalnie zgadzali się z podejściem polskiego regulatora do sposobu implementacji dyrektywy jako minimalnej harmonizacji. W dyskusji zwrócili jednak uwagę na nowe pojęcia, które do tej pory nie były obecne w przepisach prawa polskiego i wymagać będą dodefiniowania w tym zarówno przez praktykę jak i nadzór. Ponadto wiele czasu poświęcono na dyskusję dotyczącą nowej koncepcji działania dystrybutorów zgodnie z najlepszym interesem klienta, szczególnie w kontekście relacji zakładu ubezpieczeń i agenta. Dyskutanci podkreślili także słuszność rozróżnienia doradztwa dystrybutora od porady brokera, ale już gradacja zakresu doradztwa jako takiego, w zależności od rodzaju dystrybutora, wzbudziła wiele kontrowersji. Ponadto z niepokojem zauważono mnożenie obowiązków przekazywania, często podobnych, informacji dla klienta. Jest to jednak problem wynikający w dużej mierze z nakładania się regulacji europejskich. Bardzo dużo kontrowersji wzbudziło zagadnienie zarządzania produktem oraz podmiotów zobowiązanych do takiego zarządzania. Tutaj jednak pomocne mogą być dodatkowe regulacje przygotowywane na poziomie europejskim.

Relacja filmowa podsumowująca seminarium zostanie przekazana niebawem. 

Uwagi zgłoszone w trakcie dyskusji zostały uwzględnione w stanowisku Stowarzyszenia do projektu ustawy o dystrybucji.

Szanowni Państwo!

To już ostatni etap na drodze do nowego ukształtowania nie tylko rynku pośrednictwa ale całego rynku ubezpieczeniowego. Od ostatecznego kształtu przyszłych przepisów zależy przyszłość nas wszystkich. Zachęcam do uważnego śledzenia procesu legislacyjnego. Jednocześnie proszę o przekazanie wszelkich uwag, pomysłów czy też argumentów, które pomogą nam we właściwy sposób zadbać o interesy środowiska.

Łączę wyrazy szacunku

Łukasz Zoń

Uwagi do projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń