Relacja z przebiegu prac Podkomisji stałej w sprawie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy Brokerzy,

Uprzejmie informuję, że 12 października br. na posiedzeniu Podkomisji do spraw instytucji finansowych został przepracowany cały tekst ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Oprócz kwestii technicznych do treści ustawy zostały zgłoszone poprawki m.in. przez Stowarzyszenie. Niestety dyskusja na tym posiedzeniu była dość ograniczona. Proces przyjęcia zmian do poszczególnych przepisów zależy oczywiście od decyzji większości członków Podkomisji, niemniej bardzo duży wpływ ma w tym zakresie zdanie wnioskodawcy tj. Ministerstwa Finansów.

Z uwag zgłoszonych przez Stowarzyszenie w kwestiach najbardziej nas interesujących mogę powiedzieć, iż poprawka dotycząca odniesienia rekomendacji brokerskiej do produktów ubezpieczeniowych funkcjonujących na rynku zamiast do umów ubezpieczenia uzyskała aprobatę Podkomisji. Również kwestia ułatwienia sprzedaży umów grupowych została dostrzeżona jako problem do rozwiązania i przyjęto w tym zakresie poprawkę PIU, która nie odnosiła się wprawdzie do definicji Klienta, ale do osoby poszukującej ochrony. W odniesieniu do kwestii „producenta produktu” nasza propozycja zdjęcia z pośredników obowiązków nałożonych na producenta produktu nie znalazła aprobaty, gdyż Ministerstwo Finansów powołało się w tym zakresie na brzmienie dyrektywy. Ostatnią istotną dla nas kwestią jest rozbudowany zakaz związków między agentami i brokerami w zakresie powiązań kapitałowych oraz „pozostawania w innych relacjach, które mogłyby zagrozić wykonywaniu działalności”. Ministerstwo Finansów oddało w tym zakresie głos w ręce KNF, która zdecydowanie opowiedziała się za pozostawieniem obecnego rozwiązania. Pewną nadzieję może budzić wypowiedź Przewodniczącego Komisji, który dostrzegł potrzebę pochylenia się nad przepisem dotyczącym „innych relacji” dostrzegając jego zbyt ogólny charakter.

Prace więc trwają i jako Stowarzyszenie wraz ze wspierającymi nas ekspertami będziemy w nich czynnie uczestniczyć.

Retransmisja posiedzenia Podkomisji znajdzie się niedługo na stronie Sejmu w zakładce Prace Sejmu – druk 1781.

Oceniam, że dotychczasowy kształt ustawy jest z punktu widzenia naszego środowiska zadowalający. Mimo epokowej wręcz zmiany pozwoli nam kontynuować działalność w interesie klientów i nas samych. Przed nami jednak kolejny istotny etap, czyli prace nad ustawą na forum całej Komisji. Proszę o wszelkie formy wsparcia.

 

Łączę wyrazy szacunku

Łukasz Zoń

Prezes SPBUiR