SPBUiR na spotkaniu BIPAR

 

W dniach 30- 31 stycznia odbyło się w Brukseli spotkanie przedstawicieli organizacji samorządowych pośredników ubezpieczeniowych z państw członkowskich Unii Europejskiej. Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych było reprezentowane przez radcę prawnego Stowarzyszenia, dr hab. Katarzynę Malinowską. W obradach uczestniczyli eksperci z całej Europy, w tym także przedstawiciele EIOPA, Komisji Europejskiej i z firm doradczych. Głównym przedmiotem merytorycznych obrad było przedstawienie problemów, z jakimi spotykają się pośrednicy ubezpieczeniowi z poszczególnych państw członkowskich w swej działalności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń. W szczególności dyskusja dotyczyła wynagrodzenia brokerskiego, niejednorodnie uregulowanego w poszczególnych krajach, innych kwestii związanych z konfliktem interesów, niezależności brokera jako zawodu zaufania publicznego oraz ingerencją nadzorcy w działalność pośredników. Ponadto, duża część obrad została poświęcona stosowaniu przepisów o ochronie danych osobowych w ubezpieczeniach. W tym względzie BIPAR pracuje nad stanowiskiem w zakresie problemów, z jakimi spotykają się pośrednicy, które następnie będzie przedstawiał Komisji Europejskiej. Biorąc pod uwagę powyższe, zachęcamy także naszych członków do zgłaszania swoich uwag dotyczących funkcjonowania RODO w ich działalności, a uwagi te przekażemy do BIPAR.

SPBUiR ściśle współpracuje z BIPAR w reprezentowaniu interesów środowiska brokerów na forum europejskim, przygotowuje raporty, badania i analizy, co przekłada się następnie na różne inicjatywy ustawodawcze. Na życzenie Państwa chętnie udostępnimy więcej informacji na ten temat w takim zakresie, w jakim pozwala na to stopień jawności informacji.