Szkolenie 14 lipca 2021

 

icon-clock-o
Termin:
14.07.2021, godz. 11:00-15.00

Loguj:

icon-eye
Temat:

Niezrozumiałość, wieloznaczność, sprzeczność z prawem i inne grzechy dokumentów ubezpieczeniowych – sankcje i konsekwencje

 

 

 

Agenda

 

1. Charakterystyka prawna ogólnych warunków ubezpieczenia
2. Ogólne warunki ubezpieczenia a zgodny zamiar stron i cel zawieranej umowy ubezpieczenia
3. Priorytet umowy indywidualnej względem wzorca
4. Postanowienia OWU a instrukcje dla agentów (lub pracowników działu sprzedaży zakładu ubezpieczeń)
5. Zakres niezbędnej regulacji w OWU
6. Nietypowe wyłączenia odpowiedzialności
7. Wprowadzająca w błąd systematyka OWU
8. Ubezpieczeniowe „wydmuszki” czyli sytuacje, w których wyłączenia odpowiedzialności pokrywają się z całym lub prawie całym pozytywnie wskazanym zakresem odpowiedzialności
9. Sytuacje, gdy przy określaniu zakresu odpowiedzialności są stosowane czynniki podlegające arbitralnej ocenie zakładu ubezpieczeń
10.Techniczno – ubezpieczeniowe sposoby ograniczania odszkodowania ubezpieczeniowego
11. Sposób ustalania składki – taryfa
12.Bonus/malus
13. Zniżki marketingowe (problem ze stosowaniem art. 815 i 816 kc)
14. Sposób opłacania składki – możliwość zastrzeżenia przez ubezpieczyciela procedury z art. 814 § 3 kc
15. Tryb i warunki dokonania zmiany umowy ubezpieczenia zawartej na czas nieokreślony
16. Przesłanki i terminy wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron – „napełnienie” treścią przepisów kc dotyczących wypowiedzenia umowy ubezpieczenia: art.. 812 §5 oraz 830 §1 i 2 kc
17. OWU a informacje, które mają być udzielone przez ubezpieczyciela
18. Sankcje za braki w OWU
19. Język i stopień zrozumiałości postanowień OWU i umowy ubezpieczenia
20. Odstępstwa od postanowień OWU – klauzule
21. Powtarzanie unormowań prawnych – wady i zalety
22. Klauzule abuzywne (w odniesieniu do konsumentów i małych przedsiębiorców)
23.Związanie treścią OWU ubezpieczyciela i ubezpieczającego
24.Czas doręczenia OWU i konsekwencje niedoręczenia we właściwym czasie

 

 

UWAGA: Po zakończeniu szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia.

Test będzie dostępny w czasie 1 godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia “tak” lub “nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu – do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną Państwu przekazane drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na stronę szkolenia. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie polbrokers.pl (w dziale z aktualnościami) – w informacji tej przypomnimy Państwu link do strony szkolenia.

 

 

icon-pencil-square-o
Forma:

Szkolenie w siedzibie Stowarzyszenia:
fa-long-arrow-right
na okres pandemii zamknęliśmy możliwość udziału w szkoleniach w tym trybie

Szkolenie zdalne (w trybie online):
fa-long-arrow-right

icon-pencil-square-o
Prowadzący:

prof. dr hab. Marcin Orlicki – radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego). Pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji UAM. Jest członkiem redakcji „Prawa Asekuracyjnego” oraz sędzią Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Prof. Marcin Orlicki prowadzi własną kancelarię radcowską w Poznaniu, jest partnerem w „SMM Legal Maciak Mataczyński”., jest również członkiem Rady Nadzorczej Generali TU SA i Generali Życie TU SA.

 

 

Informujemy o możliwości zadawania pytań prowadzącym przed i w trakcie szkolenia. Pytania można nadsyłać do 13 lipca na adres e-mail: polbrokers@polbrokers.pl. W trakcie szkolenia pod transmisją będzie znajdował się przycisk „Zgłoś pytanie”.

Osoby które zarejestrowały się na szkolenie prosimy o dokonanie wpłaty na konto: 94 1020 1156 0000 7802 0006 8163.

W tytule prosimy wpisać: imię i nazwisko szkolącego się, szkolenie 14.07.2021 r.

Wpłaty przyjmujemy do 13.07.2021 r.

 

 

 
Szkolenia oferowane przez Stowarzyszenie są kierowane do następujących grup:

· pośrednicy ubezpieczeniowi – w szczególności brokerzy ubezpieczeniowi,

· kandydaci na pośredników ubezpieczeniowych,

· osoby pracujące w instytucjach rynku ubezpieczeniowego,

· osoby pracujące w instytucjach okołorynkowych.
 

Ceny szkoleń (brutto) wyglądają następująco:

Typ (liczba) Członek Stowarzyszenia Osoba spoza Stowarzyszenia
1 szkolenie 250 zł 350 zł
pakiet 5 szkoleń 1050 zł 1700 zł
pakiet 10 szkoleń 1750 zł 2800 zł

 

Nowi brokerzy, którzy w ciągu pół roku od zdania egzaminu brokerskiego (liczy się data egzaminu) zostaną członkami Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych i opłacą składkę członkowską, mają możliwość wzięcia udziału w 10 kolejnych szkoleniach za wyjątkową cenę - 100 zł za szkolenie.

 

Rejestracja

Aby rozpocząć rejestrację, należy kliknąć na przycisku “Prosimy o rejestrację”, znajdującym się na niniejszej podstronie serwisu, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami.

Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo potwierdzenie aktywacji konta oraz wskazówki dotyczące sposobu logowania się na stronie szkolenia. Wiadomość zawierająca te informacje zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji.