Akty prawne

 

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2016 poz. 1829); 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001829

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2017 poz. 459);
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000459

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym  (Dz.U. 2016 poz. 892) ;http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000892

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 66);
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000758

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2017 poz. 1049);
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001049

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz.U. 2016 poz. 562);
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000562

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie określenia definicji ryzyka handlowego, politycznego i nierynkowego (Dz.U.2014.1470);
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001470

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz.U. 2017 poz. 826);
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000826

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. 2016 poz. 2077);
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002077

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz.U. 2016 poz. 477);
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000477

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej  (Dz.U. 2017 poz. 1170);
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001170

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003 nr 153 poz. 1503);
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19930470211

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2017 poz. 683);
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000683

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2017 poz. 229)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000229

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz.U. 2016 poz. 1252);
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001252

Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. 2017 poz. 196);
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000196

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2016 poz. 2060);
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002060

Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016 poz. 1823)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001823

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego (Dz.U. 2012 poz. 838);
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000838

*Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie współdziałania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z organem prowadzącym centralną ewidencję pojazdów(Dz. U.2004.51.495);
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040510495

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki (Dz.U. 2014 poz. 745);
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000745

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz.U. 2016 poz. 1903);
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001903

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sprawozdania z działalności Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U.2003.211.2059);
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20032112059

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2014 r. w sprawie egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnej Dla Brokerów Ubezpieczeniowych I Reasekuracyjnych (Dz. U.2014.1500);
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001500

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2014 r. w sprawie wykazu dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej (Dz. U.2014.1275);
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001275

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2014 r. w sprawie wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych (Dz. U.2014.1273);
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001273

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U.2015.275);
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000275

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2006 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru (Dz.U.2006.178.1316);
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061781316

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2015.1844)[MJ2]
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001170

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2016 poz. 3)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000003

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. 2017 poz. 1553)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001553

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz.U. 2015 poz. 1513)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001513+2015%2411%2401

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2017 poz. 1508)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001508

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

(Dz.U. 2015 poz. 1688)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001688+2016%2401%2401

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego dostawcy usług zaufania

(Dz.U. 2017 poz. 13)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000013+2017%2401%2408

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej notariuszy (Dz.U. 2003 nr 218 poz. 2148)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20032182148

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów (Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2134)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20032172134

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (Dz.U. 2013 poz. 1616)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001616

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2174)
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20032202174

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych (Dz.U. 2003 nr 217 poz. 2135)
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20032172135

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami (Dz.U. 2013 poz. 1626)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001626

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych (Dz.U. 2003 nr 232 poz. 2326)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20032322326

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora (Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1034)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041011034

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych (Dz.U. 2010 nr 54 poz. 323)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100540323
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz.U. 2015 poz. 275)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000275

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe (Dz.U. 2003 nr 211 poz. 2065)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20032112065

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych (Dz.U. 2015 poz. 276)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000276

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2011 nr 293 poz. 1729)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112931729

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jednostki, która uzyskała autoryzację, i jednostki notyfikowanej (Dz. U. 2010 nr 194 poz. 1289)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101941289

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby uprawnionej do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015 poz. 607)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000607

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa (Dz. U. 2003 nr 229 poz. 2283)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20032292283

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (Dz. U. 2009 nr 205 poz. 1583)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20092051583

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego (Dz. U. 2013 poz. 1620)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001620

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sponsora i badacza klinicznego w związku z prowadzeniem badania klinicznego wyrobów (Dz. U. 2010 nr 94 poz. 1290)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101941290

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. 2014 poz. 1616)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001616

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz.U. 2013 poz. 510)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000510

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz.U. 2016 poz. 1891)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001891+2016%2411%2426

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2011 nr 293 poz. 1728)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112931728

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych wymaganego w związku z wykonywaniem transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych (Dz. U. 2014 poz. 1309)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001309

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych oraz osób świadczących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgraniczne (Dz. U. 2011 nr 165 poz. 986)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111650986

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz. U. 2013 poz. 1550)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001550

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 października 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy ubiegającego się o zawarcie umowy na prowadzenie działalności w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych (Dz. U. 2012 poz. 1123)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001123

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych, przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną oraz instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej (Dz. U. 2013 poz. 67)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000067

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby eksploatującej urządzenie jądrowe (Dz. U. 2011 nr 206 poz. 1217)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112061217

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2005 r. w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa (Dz. U. 2005 nr 32 poz. 283)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050320283

———-

* -Traci moc 04.06.2018

 

Lista aktów prawnych ważna na dzień 26 września 2017 r. Materiały pochodzą ze strony isap.sejm.gov.pl

 

DYREKTYWY UNII EUROPEJSKIEJ

Dyrektywa Unii Europejskiej
w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego
(tekst angielski) (PDF)
(tłumaczenie) (DOC)
(informacja prasowa) (DOC)

Dyrektywa Europejskiego Parlamentu i Rady
w sprawie handlu elektronicznego
(8.08.2000.) –
Directive E-Commerce – tekst angielski (PDF)

Dyrektywa E-Commerce – tłumaczenie (PDF)