Konsultacje w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

 

W dniu 2 sierpnia 2021 r. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) rozpoczął konsultacje publiczne w sprawie projektu wytycznych dotyczących „polityk i procedur w odniesieniu do zarządzania zgodnością oraz roli i obowiązków pracownika odpowiedzialnego w przedsiębiorstwach za zapewnienie zgodności z przepisami AML/CFT”- czyli w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tzw. ‘compliance officer’).

Celem projektu wytycznych jest osiągnięcie wspólnego zrozumienia przez właściwe organy i podmioty sektora finansowego roli i obowiązków compliance oficer w zakresie AML/CFT oraz organu zarządzającego przedsiębiorstwem w odniesieniu do AML/CFT (lub menedżera wyższego szczebla, gdy nie istnieje organ zarządzający).

Chociaż wytyczne EBA nie są prawnie wiążące, organy nadzorcze i instytucje finansowe muszą dołożyć wszelkich starań, aby się do nich zastosować, organy nadzorcze muszą podać powody, jeśli nie zamierzają się do nich zastosować, a sądy krajowe mają brać pod uwagę wytyczne EBA przy rozstrzyganiu spraw.

Obecnie BIPAR przygotował we współpracy ze stowarzyszeniami lokalnymi projekt odpowiedzi na konsultacje EBA. Na życzenie Państwa udostępniamy tekst konsultacji oraz projektu odpowiedzi.

W tym względzie, należy mieć na uwadze, że IV dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (art. 8 (4) (a), 4. dyrektywa AMLD 2015/849) wymaga, aby państwa członkowskie zapewniły, że firmy wyznaczą osobę odpowiedzialną za zgodność z przepisami AML/CFT na poziomie zarządzania „w stosownych przypadkach w odniesieniu do wielkości i charakteru przedsiębiorstwa.” Dyrektywa ta wymaga również od państw członkowskich zapewnienia, aby „w stosownych przypadkach” firmy, które posiadają organ zarządzający, wskazały członka organu zarządzającego, który jest ostatecznie odpowiedzialny za zgodność z wymogami AML/CFT (art. 46 (4)).

Konsultacje publiczne w sprawie projektu Wytycznych są otwarte do dzisiaj (2 listopada 2021 r). EBA opublikuje sfinalizowane wytyczne po zakończeniu konsultacji publicznych. Właściwe organy muszą następnie powiadomić EUNB, czy przestrzegają lub zamierzają przestrzegać sfinalizowanych wytycznych. Wytyczne EBA będą uzupełniać różne istniejące wytyczne ESA dotyczące wymogów w zakresie zarządzania, outsourcingu i funkcji zgodności.