Brokerzy, macie czas do 15.02!

 

Obowiązek złożenia Rzecznikowi Finansowemu sprawozdania dotyczącego rozpatrywania reklamacji dotyczy aktualnie także brokerów ubezpieczeniowych, co jest rezultatem nowelizacji ustawy z dnia 05 sierpnia 2018 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego (Ustawa reklamacyjna) dokonanej na podstawie przepisów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

Z dniem 01 października 2018 r., tj. wraz z wejściem w życie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, osoby fizyczne będące klientami brokera stały się „klientami” w rozumieniu Ustawy reklamacyjnej, zaś brokerzy ubezpieczeniowi „podmiotami rynku finansowego” w rozumieniu tejże ustawy.

Tym samym, zgodnie z art. 33 Ustawy reklamacyjnej, na brokerach ubezpieczeniowych jako „podmiotach rynku finansowego” spoczywa obowiązek przekazania Rzecznikowi Finansowemu sprawozdania dotyczącego rozpatrywania reklamacji oraz liczby wystąpień klientów na drogę postępowania sądowego w wyniku nierozpatrzenia reklamacji zgodnie z wolą klientów w terminie 45 dni od zakończenia roku kalendarzowego.

Zakres informacji, które obligatoryjnie należy zawrzeć w sprawozdaniu, wynika z art. 33 Ustawy reklamacyjnej i obejmuje:

1) liczbę reklamacji;
2) uznane i nieuwzględnione roszczenia, wynikające z wniesionych reklamacji;
3) informacje o wartości roszczeń zgłoszonych w pozwach i kwot zasądzonych prawomocnymi orzeczeniami sądów na rzecz klientów w okresie sprawozdawczym.

Przepisy ustawowe i wykonawcze nie zawierają obowiązującego wzoru sprawozdania, o którym mowa w art. 33 Ustawy reklamacyjnej. Zastosowanie wzoru opublikowanego przez Rzecznika Finansowego jest zatem fakultatywne, broker może złożyć sprawozdanie także w inny sposób. Ponieważ wzór udostępniony przez RF obejmuje wszystkie informacje wymagane na podstawie art. 33 Ustawy reklamacyjnej, warto zarekomendować jego wykorzystanie. Przekazanie informacji zgodnie ze wzorem ułatwi również ich wykorzystanie do celów statystycznych przez RF.

Należy podkreślić, że obowiązek złożenia sprawozdania dotyczy wyłącznie reklamacji złożonych przez osoby fizyczne w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową, czyli reklamacje rozpatrywane na podstawie Ustawy reklamacyjnej. Reklamacje i wystąpienia innych osób (np. osób prawnych) brokerzy ubezpieczeniowi rozpatrują na podstawie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, która nie przewiduje obowiązku sprawozdawczego wobec Rzecznika Finansowego.

Brokerzy ubezpieczeniowi składają Rzecznikowi Finansowemu sprawozdanie za okres od 01 października do 31 grudnia 2018 r. Skargi i wystąpienia klientów kierowane przed wejściem w życie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń nie podlegają zgłoszeniu.