Dora – czyli bezpieczeństwo cyfrowe w usługach finansowych

 

DORA jest projektem rozporządzenia w sprawie cyfrowej odporności operacyjnej dla sektora usług finansowych UE, jest istotna z uwagi na zakres, którym obejmuje pośredników ubezpieczeniowych. BIPAR pozytywnie przyjmuje cel rozporządzenia DORA jakim jest zapewnienie pośrednikom ubezpieczeniowym większego bezpieczeństwa i odporności na zagrożenia cyfrowe (np. ataki cybernetyczne) w ich własnym interesie oraz ich klientów.

BIPAR podkreśla jednak, że pośrednicy ubezpieczeniowi, a w szczególności MŚP nie powinni być objęci zakresem DORA, ponieważ architektura regulacyjna nie jest dostosowana do sektora ubezpieczeniowego oraz, że szczególną trudność sprawi zapewnienie rzeczywistej proporcjonalności  w praktyce, a co za tym idzie BIPAR opowiada się za całkowitym wyłączeniem mikro, małych i średnich pośredników ubezpieczeniowych z systemu DORA.  Takie stanowisko pośredników ubezpieczeniowych wynika z tego, że struktura DORA nie jest oparta na podejściu oddolnym i bardzo trudno będzie zapewnić niezbędną proporcjonalność dla ponad 500 000 pośredników objętych potencjalnie wymogami DORA oraz, że czynnik ryzyka wynikający z działalności mikropośredników oraz małych i średnich pośredników nie kwalifikuje ich jako podmiotów finansowych podlegających systemowi DORA. Istnieje ryzyko, że włączenie pośredników w zakres DORA spowoduje niepotrzebne powielenie lub potrojenie wymogów w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. DORA zawiera także ograniczoną liczbę zwolnień (10 wymogów z ponad 100 wymogów) ze swoich wymogów wyłącznie dla mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających mniej niż 10 pracowników). Na szczeblu Parlamentu Europejskiego za sprawę odpowiedzialna jest Komisja Gospodarcza i Monetarna, sprawozdawcą PE jest irlandzki poseł Billy Kelleher (Renew Europe). Mianowani sprawozdawcy pomocniczy to Fitzgerald Frances (PPE, Irlandia), Sant Alfred (S&D, Malta), Krah Maximilian (IDC, Niemcy), Peksa Mikuláš (Zieloni, Czechy) i Rzońca Bogdan (ECR, Polska).

BIPAR zaleca, aby promować stanowisko, zgodnie z którym z zakresu DORA wyłączeni będą pośrednicy ubezpieczeniowi, mikro oraz MŚP. W zależności od wyniku obecnych dyskusji w Radzie i Parlamencie Europejskim na temat zakresu DORY, będziemy Państwa powiadamiać o uzgodnieniach odnośnie alternatywnych poprawek, których celem będzie wprowadzenie większej proporcjonalności dla pośredników ubezpieczeniowych, przy zastosowaniu podejścia opartego na ryzyku. BIPAR wskazuje na potrzebę podjęcia działań zmierzających do wyłączenia mikro, małych oraz średnich pośredników z zakresu DORA. W tym celu członkowie BIPAR, min Stowarzyszenie podejmują starania na poziomie krajowym w celu promowania ograniczenia zastosowania DORA do pośredników ubezpieczeniowych.