EIOPA w sprawie ubezpieczalności ubezpieczenia ryzyka przerwy w działalności w świetle pandemii

 

EIOPA opublikowała roboczy dokument na temat środków mających na celu poprawę ubezpieczalności ryzyka przerw w działalności w świetle pandemii COVID-19. Swój wkład w opracowanie dokumentu miał również BIPAR, jako członek grupy eksploracyjnej EIOPA.
Dokument zawiera analizę dotyczącą środków zapobiegawczych w celu ograniczenia strat, transfer ryzyka na rynek kapitałowy, rozwiązań dotyczących odpowiedzialności w zakresie ryzyka systemowego, propozycje rozwiązań systemowych w świetle COVID-19 oraz zawiera analizę luk w ochronie związanej z COVID-19. Dokument obejmuje też kwestię wyzwań związanych z modelem oraz warunkami roszczeń w kontekście pandemii.

Dokument jest istotny w kontekście wypracowania odpowiednich środków w celu usprawnienia zdolności ubezpieczycieli do ograniczania strat, w tym poprawę przejrzystości w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, opartej na analizie ryzyka wycenę ochrony ubezpieczeniowej oraz potencjalnych środków zapobiegawczych zmniejszających ryzyko w świetle pandemii.

Opracowany został w ramach tego projektu krótkoterminowych środków pomocowych w celu pokrycia strat przedsiębiorstw spowodowanych realizacją ryzyka pandemicznego i są środkami typu zarządzania kryzysowego. Zazwyczaj wymagają one natychmiastowej wypłaty dużych kwot w przypadku zdarzeń, których ryzyko jest zazwyczaj trudne do zmierzenia i zależy od specyficznych okoliczności.

W oparciu o dostępne dane, rozwiązania mogą w większym stopniu opierać się na modelowaniu spodziewanych strat oraz mieć charakter prewencyjny. W celu zapewnienia odpowiednich działań zapobiegawczych konieczne jest udoskonalenie modelowania ryzyka pandemii. W tym celu przyczynić się może nie tylko skoncentrowanie na śmiertelności i zachorowalności, ale także ocena ryzyka społeczno-ekonomicznego i behawioralnego z uwzględnieniem zachowań osób fizycznych, przedsiębiorstw oraz władz publicznych. Przykładem w świetle pandemii COVID-19 jest pojawienie się szczególnej wrażliwości społeczno-ekonomicznej niektórych grup społecznych na pandemię, a konkretniej na środki reagowania podjęte przez władze publiczne, np. w usługach gastronomicznych.

W dokumencie brana jest pod uwagę kwestia łączenia rozwiązań opartych na wielu rodzajach ryzyka, czyli rozważenie ryzyka związanego ze zdarzeniami następującymi po sobie, opracowanie środków zapobiegawczych, rozwiązania problemu kosztów alternatywnych związanych z odrębnymi rozwiązaniami dotyczącymi poszczególnych rodzajów ryzyka. Analizowania jest również kwestia potrzeby zainwestowania w poprawę modelowania ryzyka pandemii, z uwzględnieniem wrażliwości osób fizycznych, przedsiębiorstw oraz w odpowiedzi na ryzyko działanie władz publicznych. Stwierdzono, że dalszej analizie podlega definicja obiektywnych oraz istotnych parametrów powodujących wypłatę pokrycia strat.

Zapraszamy do lektury dokumentu EIOPA.

 

EIOPA-21-118 Measures for improving insurability of business interruption risk in light of pandemics.pdf - EN

 

EIOPA staff paper on measures to improve insurability.pdf - EN