Informacja przekazana przez BIPAR

 

BIPAR pragnie poinformować, że:

1/ zastosowanie karty produktu (KID) do produktów inwestycyjnych (UCITS) może zostać odroczone do 1 stycznia 2023 r.

2/ ponowiono wezwanie do przeprowadzenia szerszego przeglądu produktów inwestycyjnych z częścią ubezpieczeniową (PRIIPs).

W ostatnim czasie zarówno Rada, jak i Parlament ponownie zwróciły uwagę na różne ograniczenia rozporządzenia w sprawie PRIIPs (np. potrzebę jaśniejszej definicji inwestorów detalicznych, zakres produktowy rozporządzenia w sprawie PRIIPs, wyeliminowanie domyślnego papieru) i ponownie wezwały Komisję do pilnego przedstawienia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania, któremu w stosownych przypadkach towarzyszyłby wniosek mający na celu usunięcie istniejących ograniczeń. Więcej szczegółów można znaleźć w poniższej notatce.

Komisja przyjęła zmienione zasady dotyczące karty produktu dla PRIIPs. Te projekty nowych zasad opierają się na propozycjach trzech Europejskich Urzędów Nadzoru. Parlament Europejski i Rada mają prawo kontroli, zanim zasady te zostaną ostatecznie przyjęte i opublikowane (ich stosowanie przewiduje się obecnie na dzień 1 lipca 2022 r.).

Należy zwrócić uwagę, że istnieją bardzo podobne wymogi w zakresie dokumentów informacyjnych (kart produktu) w odniesieniu do ubezpieczeń inwestycyjnych oraz samych jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Dokumenty te mogą doprowadzić do sytuacji dublowania się obowiązków informacyjnych i dezorientować konsumentów. W obecnej sytuacji prawnej, do 30 czerwca 2022 r. dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące funduszów inwestycyjnych (UCITS) będzie nadal obowiązywał i nie będzie się dublował z dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące ubezpieczeń inwestycyjnych (PRIIPs).

Obecnie zaproponowane zmiany oznaczają możliwość przedłużenia terminu do wprowadzenia karty produktu dla produktów ściśle inwestycyjnych. Jednak w przypadku inwestorów niedetalicznych dostawcy UCIT powinni nadal dostarczać dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów indywidualnych, chyba że zdecydują się oni na sporządzenie zamiast niego dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla takich inwestorów niedetalicznych. W tym względzie stwierdzono konieczność dokonania szerszego przeglądu rozporządzenia w sprawie PRIIP, z ograniczeniami obejmującymi m.in. potrzebę jaśniejszego zdefiniowania inwestorów detalicznych, zakres produktowy rozporządzenia w sprawie PRIIP, wyeliminowanie domyślnego papieru w przypadku, gdy PRIIP jest oferowany w bezpośrednim kontakcie, pojęcie kolejnych transakcji, dostarczanie informacji przed zawarciem umowy inwestorom branżowym.