Nasi wykładowcy

 

Kadrę tworzą eksperci – praktycy, radcy prawni, doktorzy, profesorowie którzy posiadają wiedzę, wieloletnie doświadczenie oraz kompetencje pozwalające tworzyć unikalne projekty szkoleniowe. Są to specjaliści z zakresu ubezpieczeń, prawa, finansów dla których dana dziedzina jest pasją. Stale czuwamy nad jakością świadczonych przez nas usług dlatego też na podstawie badań ankietowych i opinii uczestników możemy zapewnić, że proponowani Państwu wykładowcy przekażą wartości i treści merytoryczne w sposób rzetelny i profesjonalny.

W procesie szkolenia nasi wykłądowcy wykorzystują metody takie jak wykład i prezentacja. W zależności od tematyki zajęć staramy się by zajęcia były interaktywne. Odwołujemy się w nich do zasad efektywnego uczenia się.

Najważniejszym celem naszych szkoleń jest przekazanie Państwu rzetelnej wiedzy i praktycznych umiejętności, dlatego dbamy o każdy detal, a satysfakcja i zadowolenie naszych Klientów są dla nas najlepszym potwierdzeniem, że nasze szkolenia przynoszą zakładane efekty.

 

Beata Mrozowska-Bartkiewicz specjalizuje się w prawie ubezpieczeń. Ukończyła aplikację sędziowską i radcowską. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa ubezpieczeniowego, funduszy emerytalnych i innych instytucji rynku finansowego. Doradza zakładom ubezpieczeń i pośrednikom ubezpieczeniowym w zakresie interpretacji prawa ubezpieczeniowego, wejścia podmiotów na polski rynek, zagadnień transgranicznego świadczenia usług jak również odnośnie zagadnień prawa korporacyjnego, zmian własnościowych, przeniesienia portfela ubezpieczeń, prowadzenia postępowań administracyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego i Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed pozostałymi organami ochrony konsumentów i konkurencji. Beata posiada duże doświadczenie także w zakresie przygotowywania dokumentacji związanej z wprowadzeniem na rynek nowych produktów ubezpieczeniowych, w tym kwestii związanych z zarządzaniem produktem ubezpieczeniowym, a także umów agencyjnych i dystrybucyjnych.

Beata jest członkiem Kolegium Reakcyjnego Prawa Asekuracyjnego a także autorem licznych publikacji  z dziedziny ubezpieczeń.

 

Anna Dąbrowska – główny specjalista w Zespole Prawnym Biura Rzecznika Finansowego.

Odpowiedzialna m.in. za kwestie legislacyjne, uczestniczyła w pracach dotyczących regulacji z zakresu ubezpieczeń gospodarczych i prawa konsumenckiego. Specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym, odpowiedzialności cywilnej oraz ochronie klientów na rynku finansowym. Autorka i współautorka wielu publikacji w tej dziedzinie. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

dr hab. Mariusz Fras – adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego
i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, wykładowca prawa cywilnego i ubezpieczeniowego; adwokat; autor kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego oraz międzynarodowego prawa ubezpieczeń gospodarczych. Autor publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych. Specjalizuje się w prawie cywilnym obrotu gospodarczego oraz w prawie handlowym. Od 2005 r. wpisany na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Biegle posługuje się językiem angielskim.

 

Prof. UEP, dr hab. Jacek Lisowski – Kierownik Katedry Ubezpieczeń na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Od 1993 r. pracownik naukowy Katedry Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej (obecnie UE) w Poznaniu. W latach 1995−1997 pracownik firmy brokerskiej, w 1999 r. wiceprezes Zarządu Portu Lotniczego Poznań−Ławica. W latach 1999−2005 dyrektor Oddziału TUiR Warta S.A. w Poznaniu. W 2011 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ubezpieczeń gospodarczych. Od 2012 r. profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Autor i współautor kilkudziesięciu podręczników, monografii, artykułów i opracowań z dziedziny ubezpieczeń, m.in. uwag do projektu Dyrektywy IMD 2 dla Polskiej Platformy Pośredników Ubezpieczeniowych. Kierownik III edycji Studium Podyplomowego Ubezpieczeń Finansowych i Windykacji oraz I edycji Studium Podyplomowego Ubezpieczeń Gospodarczych i Windykacji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Członek Jury w Konkursie na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, licencjackie i podyplomowe z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych organizowany przez Rzecznika Ubezpieczonych, Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Gazetę Ubezpieczeniową. Wiceprzewodniczący Rady Programowej czasopisma „Wiadomości Ubezpieczeniowych, członek Rady Programowej „Rozpraw Ubezpieczeniowych” oraz członek Rady Naukowej czasopisma Central European Review of Economics & Finance. Członek Kapituły Konkursu „Dyrektor Finansowy Roku” organizowanego przez Association of Chartered Certified Accountants, Euler Hermes oraz magazyn Forbes. Członek Podkomisji ds. ubezpieczeń finansowych oraz Podkomisji ds. ubezpieczeń należności PIU.

 

Łukasz Łyczko – Radca Prawny, Starszy Konsultant PwC

Łukasz posiada doświadczenie w projektach dotyczących m.in. wdrożeń ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, o usługach płatniczych, postępowań licencyjnych przed KNF, oraz outsourcingu czynności bankowych.

Łukasz posiada doświadczenie w projektach dotyczących m.in. Dyrektyw: Solvency II, IDD, PRIIPs PSD 1 i 2, MAR/MAD, EMIR, AML III i IV oraz MIFID I i II. Łukasz posiada także doświadczenie w zakresie audytu zgodności regulacyjnej innowacyjnych projektów związanych z usługami finansowymi.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest również absolwentem Szkoły Prawa Amerykańskiego Catholic University of America. Przed dołączeniem do PwC Legal, Łukasz zdobywał doświadczenie w jednej z krakowskich kancelarii prawnych.

 

prof. Katarzyna Malinowska – radca prawny – specjalizuje się w prawie cywilnym i ubezpieczeń gospodarczych, w tym w szczególności we wszelkich aspektach prawnych dotyczących odpowiedzialności cywilnej oraz umowy ubezpieczenia. Ma własną firmę, członkiem Zarządu Izby Ubezpieczeń i Organizacji Ryzyka oraz wykładowcą uniwersyteckim. Autorka wielu publikacji na temat prawa ubezpieczeń m.in. współautor komentarza do przepisów kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia, komentarza do wzorców umownych stosowanych w ubezpieczeniach, książki „Broker w świetle prawa i praktyki”, „Ryzyko ubezpieczeniowe, wybrane zagadnienia teorii i praktyki”, „Rynek ubezpieczeniowy – nadregulacja czy niedoregulowanie”, „Insurance Law in Poland” oraz wielu innych. Jest częstym prelegentem na polskich i międzynarodowych konferencjach. Członek Rady Naukowej sekcji polskiej AIDA.

 

prof. UG dr hab. Dorota Maśniak – radca prawny – specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym (prywatnym i publicznym) Autorka ponad stu publikacji z zakresu prawa ubezpieczeniowego, cywilnego, finansowego, wykładowca akademicki, szkoleniowiec, V-ce Prezes Consortium – CEE Company Law Network, członek AIDA Polska i SECOLA.

 

Tomasz Młynarski – radca prawny w Biurze Rzecznika Finansowego

Absolwent prawa i stosunków międzynarodowych na UMCS w Lublinie, ukończył też aplikację radcowską prowadzoną przez OIRP w Warszawie. Od 2011 r. związany z Biurem Rzecznika Ubezpieczonych, a następnie Biurem Rzecznika Finansowego, gdzie m.in. przygotowuje wnioski do Sądu Najwyższego, sporządza opinie prawne i istotne poglądy kierowane do sądów czy uczestniczy w pracach legislacyjnych. Wcześniej pracował w zakładach ubezpieczeń, zajmując się m.in. likwidacją szkód, rozpatrywaniem odwołań i tworzeniem procedur. Specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym, odpowiedzialności cywilnej oraz ochronie klientów na rynku finansowym. Autor licznych publikacji z tego zakresu.

 

Prof. Marcin Karol Orlickiradca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa cywilnegoprawa ubezpieczeniowego, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego). Pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji UAM. Jest członkiem redakcji „Prawa Asekuracyjnego” oraz sędzią Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Prof. Marcin Orlicki prowadzi własną kancelarię radcowską w Poznaniu, jest partnerem w „SMM Legal Maciak Mataczyński”., jest również członkiem Rady Nadzorczej Generali TU SA i Generali Życie TU SA.

 

Wojciech Rabiej, Biegły Rewident, Broker Ubezpieczeniowy, Dyrektor PwC

Jest specjalistą z ponad 20 letnim doświadczeniem w sektorze finansowym w obszarze finansów i operacji.

W swojej karierze uczestniczył w roli dyrektora finansowego, członka zarządu w budowaniu lub reorganizowaniu towarzystw ubezpieczeniowych Link4 TU SA, Link4 Life TUnŻ SA, Gothaer TU SA. W roli lidera projektu / CEO uczestniczył w budowaniu porównywarki ubezpieczeń rankomat.pl działającej na rynku ubezpieczeń. W roli członka zarządu uczestniczył w budowaniu produktu Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w Nordea PTE SA.

Będąc zaangażowany od najwcześniejszych etapów działalności uczestniczył w budowaniu strategii obecności, przygotowywaniu biznes planów, projektowaniu procesów zapewniających zarówno biznesowy jak formalno-prawny aspekt działalności (w tym uzyskiwanie zezwoleń lub interpretacji niezbędnych do zapewnienia pełnej zgodności z prawem) oraz nadzorowaniem działalności jednostek sektora finansowego.

 

prof. Małgorzata Serwach – absolwent i pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik naukowy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, specjalizująca się w problematyce odpowiedzialności cywilnej. Autor wielu publikacji o tematyce ubezpieczeniowej

 

dr  hab. inż. prof. SGH Adam Śliwiński – obecnie profesor nadzwyczajny, kierownik Zakładu Ryzyka i Ubezpieczeń w Instytucie Bankowości i Ubezpieczeń Gospodarczych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent Politechniki Lubelskiej Kierunek Zarządzanie i Marketing. Studia magisterskie realizowane na zasadzie toku indywidualnego (wykłady na UMCS i KUL w Lublinie). Absolwent University of Central Lancashire Wielka Brytania z dyplomem Master of Business Administration oraz Cambridge University, Judge Business School, Ignite 2012 Programme.

W dotychczasowej karierze współpracował również z wieloma przedsiębiorstwami w Polsce i zagranicą w charakterze doradcy w procesie tworzenia strategii oraz zarządzania finansami, w tym instytucje z Londyńskiego City. Stypendysta British Council oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – roczny staż naukowy realizowany na University College London, School of Slavonic and East European Study. Odbył również staż naukowy na City University w Londynie w Cass Business School. Jest członkiem British Association of Slavonic and East European Studies oraz The Chevening Scheme UK. Biegle posługuje się jezykiem angielskim.

 

Katarzyna Urbańska, Radca prawny, Wicedyrektor do spraw Regulacji Usług Finansowych PwC.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Studium Lobbingu Collegium Civitas w Warszawie. Katarzyna jest specjalistką w zakresie doradztwa regulacyjnego w przedmiocie szeroko rozumianego prawa gospodarczego i rynku finansowego instytucji finansowych. Prelegentka na konferencjach, seminariach i szkoleniach. Uczestniczka prac parlamentarnych dotyczących wielu projektów aktów prawnych, m.in.: ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i wszystkich nowelizacji do niej, ustawy o promocji polskiej gospodarki, ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, itp. Uczestniczka wielu rządowych zespołów roboczych, m.in.: Zespołu do spraw projektu ustawy o konsultacjach publicznych i OSR, przy Ministrze Sprawiedliwości, a także Zespołu ds. ulepszania regulacji gospodarczych przy Ministrze Gospodarki. Była także członkiem zespołu w Kancelarii Prezydenta RP pracującego nad projektem regulacji o systemie stanowienia prawa w Polsce. Jest członkiem  Obywatelskiego Forum Legislacji przy Fundacji Batorego.

 

dr Michał Ziemiak, w Katedrze Prawa Ubezpieczeniowego WPiA UMK oraz radca prawny przy OIRP w Toruniu. Reprezentant Zakładu a obecnie Katedry Prawa Ubezpieczeniowego WPiA UMK na kilkunastu konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych poświęconych problematyce ubezpieczeniowej. Sekretarz rad programowych oraz sekretarz wykonawczy konferencji ubezpieczeniowych organizowanych lub współorganizowanych przez Katedrę (wcześniej Zakład) Prawa Ubezpieczeniowego WPiA UMK w latach 2009-2015. Członek zespołów redakcyjnych wielu opracowań ksiąźkowych pod redakcją naukową prof. dr hab. Eugeniusza Kowalewskiego. W 2012 r. wyróźniony przez Polską Izbę Ubezpieczeń za dorobek i wkład w rozwój polskiego rynku ubezpieczeń. Współautor raportów Katedry Prawa Ubezpieczeniowego U MK oraz PIU „Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce” (Warszawa 2013 i 2015). Laureat konkursów Polskiej Izby Ubezpieczeń (nagroda I stopnia) oraz Rzecznika Ubezpieczonych, Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej i Gazety Ubezpieczeniowej (nagroda II stopnia) na najlepsze prace dyplomowe. W 2014 r. wyróźniony przez JM Rektora UMK za osiągnięcia uzyskane
w dziedzinie organizacyjnej. W ramach realizacji zadania „Prawo ubezpieczeń gospodarczych” wyróźnienie JM Rektora UMK (2016 r.) dla Zespołu Katedry Prawa Ubezpieczeniowego za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej.