‘Otwarte ubezpieczenia’ – czyli sharing economy w ubezpieczeniach?

 

Dnia 18 marca 2021 r. odbyło się spotkanie na temat otwartych ubezpieczeń w kwestii dostępu oraz udostępniania danych związanych z ubezpieczeniami, ową prezentację przedstawił Andres Lehtmets, sprawozdawca EIOPA InsurTech Task Force.  W ramach prezentacji poruszono temat przeprowadzonych w ostatnim czasie inicjatyw politycznych UE, biorących pod uwagę znaczenie innowacji opartych na danych i przepływów danych w Unii Europejskiej.

Poinformowano, że Komisja przedstawi wniosek ustawodawczy dotyczący nowych ram otwartych finansów do połowy 2022 roku.  EIOPA zdefiniowała otwarte ubezpieczenia jako dostęp i dzielenie się danymi osobowymi i nieosobowymi związanymi z ubezpieczeniami, zazwyczaj za pośrednictwem interfejsu programowania aplikacji (API). Z punktu widzenia branży ubezpieczeniowej zwiększona wymiana danych za pośrednictwem interfejsów API może ułatwić innowacje, otwartość i współpracę w całej branży oraz prawdopodobnie umożliwi sektorowi ubezpieczeń pełne przyjęcie innowacji opartych na danych, przy czym może także zwiększyć wydajność i interakcję z osobami trzecimi, np. lepsze współdziałanie z platformami i ekosystemami ubezpieczeniowymi.

Z punktu widzenia nadzoru różne otwarte rozwiązania ubezpieczeniowe mogą ułatwić upowszechnienie SupTech. Zgodność z celami regulacyjnymi mogłaby być automatycznie monitorowana poprzez odczytywanie danych wymienianych przez dostawców za pośrednictwem standardowych interfejsów API. Przegląd na żywo dokładnych informacji o zakupionych produktach (opłaty, cechy), informacje o polisach, dane o roszczeniach w czasie rzeczywistym, dane o skargach konsumentów, a także dane o prowizjach.

Należy jednak przy tym brać pod uwagę różne rodzaje ryzyka, które mogą wystąpić w ramach otwartych ubezpieczeń. Podkreślono, że problematyczne jest przewidzenie w jaki sposób potencjalne skutki i formy otwartych ubezpieczeń mogą wpłynąć na branżę ubezpieczeniową, konsumentów i organy nadzoru. Można wskazać ogólne potencjalne zagrożenia związane ze zwiększoną wymianą danych, zwłaszcza danych osobowych, które zasługują na wysoki poziom ochrony. Wymienia się min zagrożenia w postaci naruszenia danych, niewłaściwego wykorzystania i oszustwa, ryzyko teleinformatyczne/cybernetyczne, wrażliwe informacje na temat zdrowia, seksualności, religii, poglądów politycznych lub innych danych osobowych, wykluczenie finansowe, ryzyko koncentracji, ryzyko otoczenia regulacyjnego, interoperacyjność oraz koszty wdrożenia.

Rozwiązań, które można i należy wdrożyć w celu stworzenia solidnych otwartych ram ubezpieczeniowych jest wiele, a wśród nich dyskusje na temat różnych podejść do otwartych ubezpieczeń z perspektywy regulacyjnej/nadzorczej, właściwy nadzór i dozór, ochrona danych i etyka cyfrowa, interoperacyjne ramy wymiany danych i standardy API, a także równe szanse i wzajemność danych.

Podsumowując, EIOPA uważa, że działania zmierzające do realizacji otwartego ubezpieczenia mogą przynieść korzyści konsumentom, sektorowi i jego nadzorowi, jeśli tylko będą w prawidłowy sposób przeprowadzane.