Projekt EIOPA dot. Regulacyjnych Standardów Technicznych dla PII

 

Poniżej publikujemy tłumaczenie wiadomości otrzymanej z BIPAR-u:

„Do stowarzyszeń członkowskich BIPAR,

Szanowny Panie, Szanowna Pani,

 

Streszczenie: Projekt EIOPA dotyczący Regulacyjnych Standardów Technicznych dla PII i zdolności finansowej pośredników przedstawiony został wczoraj Komisji Europejskiej, która ma je przyjąć do końca lata 2018 r. RTS zostanie przyjęty przez Komisję jako rozporządzenie delegowane, tj. w całości i bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

 

Wczoraj po konsultacjach, na które odpowiedział BIPAR, Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) przedłożył Komisji Europejskiej, zgodnie z wymogami art. 10 ust. 7 dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń, projekt regulacyjnych standardów technicznych, dostosowując podstawowe kwoty euro dla ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej i zdolności finansowej pośredników ubezpieczeniowych (patrz załącznik).

 

Kwoty bazowe zostały dostosowane, biorąc pod uwagę zmiany w europejskim wskaźniku cen konsumpcyjnych, które wzrosły o 4,03% w odpowiednim okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2017 r.

Liczby zmieniły się w następujący sposób:

minimalna kwota 1 250 000 EUR na jedno roszczenie zostaje zwiększona do 1 300 380 EUR na jedno roszczenie;

minimalna kwota 1 850 000 EUR na wszystkie roszczenia / rok zostaje zwiększona do 1 924 560 EUR dla wszystkich roszczeń

minimalna kwota 18 750 EUR zdolności finansowej została zwiększona do 19 510 EUR.

 

W swojej odpowiedzi na konsultacje EIOPA, BIPAR wyjaśnił, że bardzo duża część stowarzyszeń członkowskich BIPAR uważa, że ​​proponowane nowe liczby są adekwatne i odpowiednie. Na wielu rynkach większość pośredników ubezpieczeniowych posiada lub będzie posiadać ubezpieczenie PI o znacznie większych limitach odszkodowania niż minimum zaproponowane przez EIOPA RTS. Jednak w kilku krajach zwiększone kwoty zaproponowane przez EIOPA mogą stanowić problem dla pośredników ubezpieczeniowych.

Na podstawie projektu RTS EIOPA oczekuje się, że Komisja przyjmie regulacyjne standardy techniczne (zmienione lub nie) do końca lata 2018 r. RTS zostaną przyjęte przez Komisję jako rozporządzenie delegowane. Rozporządzenie wejdzie w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Isabelle Audigier
Legal Director”

 

Plik do pobrania:
EIOPA-Draft RTS for PII and financial capacity