Rozwój regulacji w zakresie obowiązków informacyjnych dystrybutorów

 

Poniżej przedstawiamy informację na temat rozwoju regulacji w zakresie obowiązków informacyjnych dystrybutorów działających na rynku finansowym w kontekście produktów inwestycyjnych

STRESZCZENIE: Europejskie Urzędy Nadzoru przedstawiły Komisji swoje ostateczne wnioski dotyczące Regulacyjnych Standardów Technicznych (RTS) w zakresie treści i sposobu prezentacji informacji ujawnianych przed zawarciem umowy i okresowo. Regulują one sposób, w jaki uczestnicy rynku finansowego (tj. twórcy produktów) będą ujawniać informacje dotyczące produktów finansowych inwestujących w działalność gospodarczą, która przyczynia się do osiągnięcia celu inwestycyjnego związanego z ochroną środowiska (dostosowanego do taksonomii).

Organy nadzoru na rynku finansowym (ESA) proponują obowiązkowe szablony według których będą sporządzane informacje dla klientów. Pośrednicy ubezpieczeniowi świadczący usługi doradcze w zakresie IBIP, firmy inwestycyjne świadczące usługi doradztwa inwestycyjnego będą korzystać z tych wzorów, które powinny dostarczyć im niezbędnych informacji, tak aby mogli sprawdzić, czy dane produkty są zgodne z preferencjami konsumenta/klienta. Komisja ma 3 miesiące na zatwierdzenie projektu rozporządzenia w tym zakresie (zwanego „RTS – Regulacyjne Standardy Techniczne”). Przewidywana data wejścia w życie to 1 lipca 2022 r.

Projekt RTS ESA określa sposób, w jaki uczestnicy rynku finansowego (tj. twórcy produktów) będą ujawniać informacje dotyczące produktów finansowych. Na życzenie Państwa możemy udostępnić Raport końcowy Europejskich Urzędów Nadzoru w tym zakresie.

Celem tych regulacji jest: (1) zapewnienie inwestorom końcowym informacji dotyczących inwestycji w produkty finansowe w kontekście inwestycji w zrównoważoną środowiskowo działalność gospodarczą, dostarczając im porównywalnych informacji umożliwiających dokonywanie świadomych wyborów inwestycyjnych; oraz (2) ustanowienie jednolitego zbioru przepisów dla ujawniania informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju  [w lutym 2021 r. organy nadzoru opublikowały swój sfinalizowany projekt RTS określających treść, metodologię i sposób prezentacji innych informacji, które mają być ujawniane]. Innymi słowy, organy nadzoru proponują obecnie skonsolidowaną wersję SFDR RTS.

Działalność gospodarcza, która kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo jest zdefiniowana w rozporządzeniu taksonomicznym (2020/852). Rozporządzenie w sprawie taksonomii określa cztery warunki, które musi spełniać działalność gospodarcza, aby można ją było zakwalifikować jako zrównoważoną środowiskowo:

  1. W znacznym stopniu przyczynia się do osiągnięcia jednego lub więcej z sześciu celów środowiskowych określonych w art. 9 rozporządzenia w sprawie taksonomii zgodnie z art. 10-16 tego rozporządzenia.
  2. Nie szkodzi w sposób znaczący żadnemu z pozostałych celów środowiskowych określonych w art. 9 rozporządzenia w sprawie taksonomii zgodnie z art. 17 tego rozporządzenia (zasada DNSH).
  3. Jest przeprowadzana zgodnie z minimalnymi gwarancjami społecznymi określonymi w art. 18 rozporządzenia w sprawie taksonomii.
  4. Spełnia techniczne kryteria selekcji ustanowione przez Komisję w drodze aktów delegowanych do rozporządzenia w sprawie taksonomii. W technicznych kryteriach selekcji określone zostaną kryteria efektywności dla konkretnej działalności gospodarczej, które określają, w jakich warunkach działalność ta wnosi istotny wkład w realizację danego celu środowiskowego i nie szkodzi znacząco innym celom.

Projekt RTS obejmuje związane z taksonomią obowiązki informacyjne na etapie przed zawarciem umowy dotyczącej produktu finansowego (w tym ubezpieczeniowego), które dotyczą informacji o:

  1. a) do realizacji jakich celów środowiskowych (określonych w taksonomii) przyczynia się inwestycja w produkt, oraz
  2. b) w jaki sposób i w jakim zakresie działalność gospodarcza, w którą produkt inwestuje, kwalifikuje się jako zrównoważona pod względem środowiskowym.

W tym celu projekt RTS ESA wymaga, aby uczestnik rynku finansowego obliczał wkład w działalność zgodną z taksonomią dla niefinansowych spółek będących przedmiotem inwestycji domyślnie na podstawie obrotu lub na podstawie nakładów kapitałowych lub wydatków operacyjnych, jeżeli jest to uzasadnione cechami produktu finansowego. W przypadku ujawniania informacji okresowych, proponuje się, aby „zakres”, w jakim działalność gospodarcza będąca przedmiotem inwestycji kwalifikuje się jako zrównoważona pod względem środowiskowym, był przedstawiony w formie graficznej wszystkich trzech KPI jako podstawa obliczeń dla wszystkich przedsiębiorstw niefinansowych, w które produkt inwestuje w okresie odniesienia. Projekt regulacji obejmuje też odniesienie do obligacji państwowych.