UKNF o wymogach w zakresie zarządzania produktem dla dystrybutorów niebędących twórcami produktu

 

Stanowisko UKNF ma na celu zwrócenie uwagi na istotne zagadnienia dotyczące stosowania wymogów w zakresie zarządzania produktem przewidzianych dla dystrybutorów ubezpieczeń niebędących twórcami produktu.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował swoje stanowisko ws. stosowania wymogów w zakresie zarządzania produktem przewidzianych dla dystrybutorów ubezpieczeń niebędących twórcami produktu.

Rozwiązania w zakresie dystrybucji

Jak podkreśla UKNF, zgodnie z art. 10 ust. 1 Rozporządzenia 2017/2358, dystrybutor ubezpieczeń niebędący twórcą danego produktu ma obowiązek wdrożyć rozwiązania w zakresie dystrybucji produktów. Rozwiązania te obejmują odpowiednie środki i procedury, pozwalające uzyskać od twórcy wszystkie odpowiednie informacje dotyczące produktów ubezpieczeniowych, które mają oni zamiar oferować swoim klientom, oraz w pełni zrozumieć te produkty ubezpieczeniowe, biorąc pod uwagę stopień złożoności i ryzyko związane z tymi produktami oraz charakter, skalę i złożoność odpowiedniej działalności dystrybutora. Dystrybutor ubezpieczeń zobowiązany jest określić rozwiązania w zakresie dystrybucji produktów w dokumencie sporządzonym na piśmie, który udostępnia swojemu odpowiedniemu personelowi.

Rozwiązania w zakresie dystrybucji produktów nie mogą ograniczać się wyłącznie do wskazania ogólnych reguł etycznego postępowania.

W opinii UKNF, dystrybutor ubezpieczeń powinien zastosować rozwiązania, które zapewnią otrzymanie od twórcy produktu wszelkich niezbędnych informacji, umożliwiających oferowanie produktów ubezpieczeniowych w sposób jak najpełniej uwzgledniający interes klienta. Należy uznać, że rozwiązania przyjęte przez dystrybutorów powinny mieć skonkretyzowany charakter, służący realizacji wszystkich wspomnianych w stanowisku UKNF wymagań. Rozwiązania nie mogą więc ograniczać się np. wyłącznie do wskazania ogólnych reguł etycznego postępowania.

Jeśli chodzi o wymóg wdrożenia rozwiązań w zakresie dystrybucji ubezpieczeń przez brokerów ubezpieczeniowych, UKNF wskazuje, że charakterystyka działalności brokerskiej jest inna niż

pozostałych dystrybutorów ubezpieczeń. Wynika to z faktu, że broker ubezpieczeniowy, jako reprezentant klienta, zobligowany jest do udzielenia porady, w oparciu o rzetelną analizę dostępnych na rynku produktów ubezpieczeniowych, w liczbie wystarczającej do opracowania rekomendacji najwłaściwszej umowy oraz wyjaśnienia podstawy, na których opiera się rekomendacja. Specyfika ta powinna zostać uwzględniona w rozwiązaniach w zakresie dystrybucji w ramach kryterium charakteru działalności dystrybutora.

Dystrybutorzy powinni wprowadzić odpowiednie rozwiązania pozwalające im na dokonanie analizy oraz przekazanie twórcy rzetelnej informacji odnośnie do dystrybuowanych produktów.
Przekazywanie informacji twórcy

Zgodnie z art. 11 Rozporządzenia 2017/2358, gdy dystrybutorzy ubezpieczeń powezmą wiedzę, że produkt ubezpieczeniowy nie jest zgodny z interesami, celami i cechami określonego dla niego rynku docelowego, lub powezmą wiedzę o innych związanych z produktem okolicznościach, które mogą mieć negatywny wpływ na klienta, mają obowiązek niezwłocznego informowania o tym twórcy produktu oraz, w stosownych przypadkach, wprowadzenia zmian w swojej strategii dystrybucji dotyczącej tego produktu ubezpieczeniowego.

W opinii UKNF, informacja zwrotna przekazywana przez dystrybutora twórcy produktu powinna służyć skutecznemu zarządzaniu produktem przez twórcę. W ocenie UKNF dystrybutorzy powinni więc wprowadzić odpowiednie rozwiązania pozwalające im na dokonanie analizy oraz przekazanie twórcy rzetelnej informacji odnośnie do dystrybuowanych produktów. Rozwiązania te, zdaniem UKNF, powinny obejmować gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących prowadzonej dystrybucji danego produktu, w tym informacji o reklamacjach i skargach oraz innych informacji, które mogą przydatne, np. w kontekście oceny zgodności produktu z potrzebami i wymaganiami, celami i cechami grupy docelowej klientów.
Regularne przeglądy rozwiązań

Zgodnie z art. 10 ust. 6 Rozporządzenia 2017/2358, dystrybutor ubezpieczeń powinien dokonywać regularnych przeglądów swoich rozwiązań w zakresie dystrybucji, w celu zapewnienia ich ciągłej odpowiedniości i aktualności. Zdaniem UKNF, okoliczności takie jak np. zmiany przepisów prawa lub zmiany dokonane w zakresie produktów oferowanych przez dystrybutora, powinny pociągać za sobą weryfikację aktualności i odpowiedniości przyjętych przez dystrybutora rozwiązań w zakresie dystrybucji produktów oraz – w stosownych przypadkach – aktualizację ad hoc.

W przypadku jeśli odpowiednie rozwiązania, o których mowa w stanowisku UKNF, nie zostały jeszcze opracowane lub wdrożone, UKNF oczekuje podjęcia niezwłocznych działań mających na celu dostosowanie działalności dystrybutorów ubezpieczeń do wskazanych powyżej przepisów prawa. UKNF oczekuje, że rozwiązania te będą funkcjonować w praktyce w sposób służący realizacji celu, jakim jest postępowanie zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów. (ANT)

Za:

KNF (2022-01-04), Stanowisko UKNF ws. stosowania wymogów w zakresie zarządzania produktem przewidzianych dla dystrybutorów ubezpieczeń niebędących twórcami produktu