Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

 

Warszawa, 11 czerwca 2019 r.

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zarząd Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (dalej jako: „Stowarzyszenie”) ma zaszczyt powiadomić o zwołaniu, w trybie art. 13 ust 2 Statutu Stowarzyszenia,

Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się

w dniu 25 czerwca 2019 roku (wtorek), o godz. 11.00

w restauracji Florian, przy ulicy Chłodnej 3 Warszawie

z następującym porządkiem obrad:   

          

 1. otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego Zebrania;
 2. powołanie Komisji Skrutacyjnej;
 3. przyjęcie porządku obrad;
 4. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w 2018 roku;
 5. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w 2018 roku;
 6. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok;
 7. udzielenie Zarządowi absolutorium;
 8. przyjęcie budżetu na 2019 rok;
 9. ustalenie wysokości składki członkowskiej na 2019 rok;
 10. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Jacka Kliszcza z członka Komisji Etyki;
 11. wolne wnioski;
 12. zakończenie obrad.

 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Łukasz Zoń