Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

 

Zarząd Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (dalej jako: „Stowarzyszenie„) ma zaszczyt powiadomić o zwołaniu, w trybie art. 13 ust 2 Statutu Stowarzyszenia, Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 roku (czwartek), o godz. 11.00 w Restauracji Florian, przy ul. Chłodnej 3 w Warszawie

 

z następującym porządkiem obrad:   

          

 1. otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego Zebrania;
 2. powołanie Komisji Skrutacyjnej;
 3. przyjęcie porządku obrad;
 4. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w 2017 roku;
 5. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w 2017 roku;
 6. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok;
 7. udzielenie Zarządowi absolutorium;
 8. przyjęcie budżetu na 2018 rok;
 9. ustalenie wysokości składki członkowskiej na 2019 rok;
 10. zatwierdzenie Strategii działania Zarządu na lata 2018 – 2020;
 11. wolne wnioski;
 12. zakończenie obrad.

 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Łukasz Zoń

 

Zwracamy się z prośbą do tych z Państwa, którzy nie będą mogli być obecni na Walnym Zebraniu,  aby przekazali pełnomocnictwo do głosowania Kolegom lub Koleżankom, uczestniczącym w zgromadzeniu, lub przesłali (zwrotną pocztą elektroniczną) na nazwisko jednego z członków Zarządu Stowarzyszenia.

 

Wzór pełnomocnictwa – do pobrania plik w w formacie MS Word