Zmiany w regulacjach dotyczących zarządzania produktem ubezpieczeniowym

 

Komisja Europejska dnia 21 kwietnia 2021 r. opublikowała zmiany do rozporządzeń delegowanych (DR) IDD w odniesieniu do IBIPs i POG (EU 2017/2358 i EU 2017/2359). Zmiany te mają na celu włączenie czynników i preferencji dotyczących zrównoważonego rozwoju, takich jak środowisko i zarządzanie społeczne, do wymogów dotyczących nadzoru nad produktem i zarządzania produktem (POG) dla zakładów ubezpieczeń i dystrybutorów ubezpieczeń, również do zasad dotyczących prowadzenia działalności, mianowicie konfliktów interesów oraz wymogów informacyjnych, mających zastosowanie do dystrybucji produktów inwestycyjnych opartych na ubezpieczeniach (IBIP).

Zgodnie ze wspomnianymi zmianami, pośrednicy ubezpieczeniowi zajmujący się ubezpieczeniami inwestycyjnymi powinni zapobiegawczo pytać swoich oraz potencjalnych klientów o ich preferencje w zakresie zrównoważonego rozwoju.  Zgodnie z ich obowiązkiem działania w najlepszym interesie swoich klientów, zalecenia dla klientów i potencjalnych klientów powinny odzwierciedlać zarówno cele finansowe, jak i wszelkie preferencje dotyczące zrównoważonego rozwoju wyrażone przez klientów. Służy to uniknięciu niewłaściwych praktyk sprzedażowych. Pośrednicy powinni najpierw ocenić inne cele inwestycyjne klientów, horyzont czasowy i indywidualne okoliczności, zanim zapytają o potencjalne preferencje w zakresie zrównoważonego rozwoju. Należy również prowadzić rejestr decyzji klienta.

W praktyce, zmiany Komisji w zakresie IDD przewidują, w kwestii POG, że zakłady ubezpieczeń i pośrednicy ubezpieczeniowi, będący twórcami produktów ubezpieczeniowych powinni uwzględniać czynniki zrównoważonego rozwoju w procesie zatwierdzania każdego produktu ubezpieczeniowego oraz w innych ustaleniach dotyczących zarządzania produktem i nadzoru nad nim, który ma być dystrybuowany wśród klientów poszukujących produktów ubezpieczeniowych o profilu związanym ze zrównoważonym rozwojem. Mając na względzie ocenę rynku docelowego, twórcy produktów powinni należycie uwzględnić cele związane ze zrównoważonym rozwojem przy określaniu grup klientów, których potrzeby, cechy i cele są zgodne z produktem ubezpieczeniowym. Ocena rynku docelowego powinna obejmować cel produktu, jakim są zrównoważone inwestycje, cechy środowiskowe lub społeczne. Istotną kwestią jest, że samo stwierdzenie, iż produkt ubezpieczeniowy jest związany ze zrównoważonym rozwojem, nie będzie wystarczający. Twórca produktu ubezpieczeniowego powinien określić, do jakiej grupy klientów o szczególnych celach związanych ze zrównoważonym rozwojem produkt ubezpieczeniowy ma być dystrybuowany.

Twórcy powinni ujawniać czynniki zrównoważonego rozwoju swoich produktów w sposób przejrzysty, umożliwiający dystrybutorom ubezpieczeń prowadzenie dialogu z klientami w celu uzyskania wystarczająco szczegółowego zrozumienia indywidualnych preferencji klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Określenie negatywnego rynku docelowego nie będzie wymagane.

Dystrybutorzy produktów inwestycyjnych, muszą brać pod uwagę ewentualne konflikty interesów, które mogą powstać w związku z czynnikami zrównoważonego rozwoju. Udzielając porad dotyczących produktów inwestycyjnych opartych na ubezpieczeniach, pośrednicy ubezpieczeniowi ubezpieczeń powinni przeprowadzać obowiązkową ocenę preferencji swoich klientów lub potencjalnych klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju. W przypadku istniejących klientów, dla których przeprowadzono już ocenę odpowiedniości, dystrybutorzy ubezpieczeń inwestycyjnych, powinni mieć możliwość określenia indywidualnych preferencji klienta w kwestii zrównoważonego rozwoju podczas kolejnej regularnej aktualizacji analizy potrzeb.