Odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

 

23 czerwca odbyło się w Warszawie Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

W trakcie obrad rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności w 2021 roku, udzielono absolutorium członkom organu zarządzającego oraz rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2021 rok. Ustalono, że wysokość składki członkowskiej pozostanie niezmieniona.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją fotograficzną i filmową z Zebrania.